کسانی که شمارشون در این لیست است از ایشان اجازه گرفته شده است